Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Δημοσίευση επιστολών ομάδων ατόμων προερχόμενων από πρώην δημοτικών αστυνομικώνΘεσσαλονίκη, 7-5-2014
Από: Αλέξανδρο Π.  ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ
    Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Προς: Μέλη Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θέμα: «Δημοσίευση επιστολών ομάδων ατόμων προερχόμενων από πρώην δημοτικών αστυνομικών»                                                                                                                                                           
Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Με τον Νόμο 4249/24.03.2014 θεσπίστηκε η Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο άρθρο 13 αναφέρεται πως « Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόμους. Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο
και σε πολιτικό. Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη Νόμου. Στην Ελληνική Αστυνομία ανήκουν, ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δημοτικοί αστυνομικοί, που εντάσσονται σε αυτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)». Επίσης στο άρθρο άρθρο 41 του ιδίου Νόμου αναφέρεται πως «Από το σύνολο των κενών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) οργανικές θέσεις».
Τον Μάρτιο του 2014 δημοσιεύτηκε επιστολή ομάδας ατόμων προερχόμενων από πρώην δημοτικούς αστυνομικούς προς τον κ. Αρχηγό με αιτήματα σχετιζόμενα με την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία. Την 5-5-2014 δημοσιεύτηκε νέα επιστολή επίσης ομάδας ατόμων προερχόμενων από πρώην δημοτικούς αστυνομικούς προς τον κ. Υπουργό με αιτήματα σχετιζόμενα με τα καθήκοντά τους όπως αυτά προσδιορίζονται στον Νόμο 4249/2014. Μεταξύ άλλων αιτούνται:
1.Ρητή ένταξή τους ως Αστυνομικό προσωπικό,  
2.Δυνατότητα μετακίνησης και σε άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από  αξιολόγηση, επιλογή και κατάλληλη εκπαίδευση,
3.Την επέκταση των ειδικών ανακριτικών καθηκόντων τους σε γενικά ανακριτικά καθήκοντα,
4.Να φέρουν οπλισμό.
Από τα άνω αιτήματά τους και από άλλα όπως αναφέρονται στις επιστολές, προκύπτει το συμπέρασμα πως στόχος των ομάδων που συνέταξαν αυτές είναι η πλήρη ένταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στο ένστολο προσωπικό με αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές των αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους.
Δηλαδή για μία ακόμη φορά αιτείται παράκαμψη εισαγωγής ατόμων στο Σώμα με τις Πανελλήνιες εξετάσεις ή με αντικειμενικά κριτήρια όπως στις προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών και εισαγωγή με άλλον τρόπο «πλάγιο» και μη προβλεπόμενο από καμία διάταξη του Νόμου.
Επίσης είναι αυτονόητο πως αν υιοθετηθούν οι απόψεις των ατόμων που συνέταξαν τις επιστολές θα μιλάμε και για μία σιωπηρή κατάργηση του Κώδικα Μεταθέσεων, διότι αυτόματα με την ονομασία τους ως αστυφύλακες οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα καταλάβουν οργανική θέση Αστυφύλακα και επειδή οι κενές οργανικές θέσεις ανά την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 41 Νόμου 4249/24.03.2014 έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί καταλαβαίνουμε όλοι πως συνάδερφοι που υπηρετούν εκτός του τόπου συμφερόντων τους χάνουν και τις ελάχιστες ελπίδες που είχαν για μετάθεσή τους σε αυτόν.
Πιστεύω πως τα πρωτοβάθμια σωματεία και κυρίως εσείς, η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς την οποία κοινοποιώ την παρούσα, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση των κεκτημένων των Αστυνομικών διότι βλέπουμε πως ανά άτακτα χρονικά διαστήματα εμφανίζονται ομάδες με αιτήματα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις μέχρι τώρα κατακτήσεις μας που αποκτήθηκαν με πολύ μεγάλο αγώνα και θυσίες και δεν μας χαρίστηκαν από κανέναν.