Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Άδειες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών-αστυνομικών στις εκλογές.

Την ευθύνη χορήγησης έχουν οι προϊστάμενοι του κάθε φορέα

Με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό προς όλες τις υπηρεσίες ότι η χορήγηση κανονικών αδειών σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δηµόσιου τοµέα κατά το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα δηµοσίευσης του π.δ. προκήρυξης των ευρωεκλογών έως και 30 Μαΐου 2014, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταµένων όσο και των προϊσταµένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

Επισηµαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθµη και κανονική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, όπως και την άµεση ανταπόκριση τους στην εκλογική διαδικασία, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα οι προϊστάμενοι αξιολογήσουν ποιες υπηρεσίες των φορέων είναι απαραίτητο να εργαστούν µε απόλυτη πληρότητα.

Θυμίζουμε ότι το υπουργείο Εσωτερικών είχε στείλει εγκύκλιο στην οποία ανέφερε ότι στις Δημοτικές Εκλογές δεν προβλέπεται ανάκληση και απαγόρευση στη χορήγηση αδειών, ενώ στις Ευρωεκλογές σημειωνόταν ότι δύναται να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση και απαγόρευση των κανονικών αδειών στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την ημέρα της ψηφοφορίας. 

Το υπουργείο Εσωτερικών στο έγγραφο του με αριθμό 13706/4-4-2014 ζητούσε τη γνωστοποίηση των υπηρεσιών που δεν εμπλέκονται αμέσως ή εμμέσως με την εκλογική διαδικασία ώστε να εξαιρεθούν από την απαγόρευση χορήγησης αδειών.
 
 Αρθρο 11 Ν.3852.2010
Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνον όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.

2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Κατ’ εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίαςτους,καθώςκαιγιαόσουςβρίσκονταιτηνημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.

3. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους,στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό
τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν