Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΚΑ ΑΥΤΗΣ

Τον τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της φύσης του λειτουργήματός μας, αυξάνεται ο αριθμός των συναδέρφων που τραυματίζονται εν ώρα υπηρεσίας και ένεκα αυτής στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν το έγκλημα που συνεχώς εξελίσσεται, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την τάξη εις όφελος των πολιτών.

Πολλοί από αυτούς αναγκάζονται συνεπεία του τραυματισμού τους να παραμείνουν εκτός ενεργής υπηρεσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τον τραυματισμό τους να ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την ανάρρωσή τους και την επάνοδό τους στην ενεργό υπηρεσία, χωρίς φυσικά να πληρώνονται κανονικά.
Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας σε έναν ελάχιστο βαθμό την προσπάθεια, έχει θεσπίσει σύμφωνα με τον Νόμο 3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Νόμου 3938/2011 επίδομα ‘’παθόντα εν υπηρεσία και ένεκα αυτής’’ στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά τους, συνεπεία τραυματισμού τους, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος που ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 300Ευρώ μεικτά για κάθε μήνα απουσίας από την ενεργή υπηρεσία, με σκοπό να αναπληρώνει ένα μέρος από το εισόδημα που θα είχε ο παθών αν εργαζόταν κανονικά.
Δυστυχώς όμως για να λάβει ο ενδιαφερόμενος το παραπάνω βοήθημα πρέπει να έχει επιστρέψει στην ενεργή υπηρεσία και να έχει ολοκληρωθεί η ΠΔΕ ή ΕΔΕ που αποφαίνεται πως ο τραυματισμός προήλθε συνεπεία εκτέλεσης της υπηρεσίας και ένεκα αυτής και όχι από υπαιτιότητα του παθών. Δηλαδή με την χρονοβόρα διαδικασία που ακολουθείται(διότι για την περάτωση της ΠΔΕ ή ΕΔΕ πρέπει να αναφέρονται οι μέρες που κωλύθηκε),ο παθών έχει προλάβει να εργασθεί κανονικά και να λάβει όλες τις αποδοχές που προβλέπονται και άρα στην εφαρμογή του μέτρου διαπιστώνεται πως η χρονική στιγμή χορήγησης του επιδόματος δεν συμπίπτει με το διάστημα που είναι απαραίτητο στον παθών, με αποτέλεσμα αυτός να αναγκάζεται να προσφεύγει σε συγγενείς και φίλους για ανταπεξέλθει στα έξοδά του.
Για τους προαναφερόμενους λόγους προτείνεται όπως ο παθών, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση-Αίτηση ιεραρχικά προς την αρμόδια Διεύθυνση του Α.Ε.Α. για άμεση λήψη του επιδόματος δηλώνοντας πως σε περίπτωση που το πόρισμα της ΕΔΕ ή ΠΔΕ αναφέρει πως ο τραυματισμός του δεν προήλθε ‘’ένεκα εκτέλεσης της υπηρεσίας’’ συναινεί για την παρακράτηση του ποσού του επιδόματος που του χορηγήθηκε από την μισθοδοσία του. Διαδικασία απλή και ο μοναδικός τρόπος για να λάβει ο ενδιαφερόμενος το βοήθημα όταν πραγματικά το χρειάζεται και να μην καταφεύγει στη βοήθεια τρίτων και των πρωτοβάθμιων σωματείων.
Πιστεύω η άνω πρόταση να υιοθετηθεί από τους αρμόδιους καθώς εξυπηρετεί πλήρως το λόγο για τον οποίο θεσπίστηκε το άνω επίδομα. Ακολουθεί υπόδειγμα της αίτησης σύμφωνα με την πρόταση και παρακαλούνται η Ε.Α.Υ.Θεσσαλονίκης, όπως και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. προς τις οποίες κοινοποιώ την παρούσα για τις ενέργειές τους.

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Π. ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ,
Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.