Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα

Κύριε Πρόεδρε,
Στην ημερήσια διάταξη της 29.08.2014 έχει συμπεριληφθεί ως θέμα συζήτησης (υπ΄ αριθμ. 6 ) «Η Αποδοχή από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της υπ΄αριθμ. 215/2014 Γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με συμπληρωματικά Εφάπαξ βοηθήματα Τομέων
Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 3/3 από 27.01.2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου και ανάκληση της υπ. αριθμ. 12/5/3-4-2014 και
17/16/28.05.2014»

Είναι γνωστό ότι οι προαναφερόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου έλαβαν
υπ΄όψιν τόσο τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012, όσο και την υπ΄αριθμ.
110/2013 Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε να μη χορηγηθούν
συμπληρωματικά εφάπαξ βοηθήματα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε
για την ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξάρτητα του
δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως, σε όσους αποκαθίσταται διοικητικά (με
νόμο, δικαστική ή διοικητική απόφαση) και δεν επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία για
παροχή εργασίας.
Το σοβαρό αυτό θέμα εισάγεται εκ νέου, βάση μια νέας Γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της οποίας το περιεχόμενο δεν μας είναι γνωστό.
Προς τούτο ζητούμε: α) την αναβολή της συζήτησης του (υπ΄αριθμ. 6) θέματος, β) την
αποστολή σε εμάς τόσο της προαναφερόμενης γνωμάτευσης του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους όσο και της εισηγήσεως του αρμόδιου Διευθυντή παροχών για το
συγκεκριμένο ζήτημα και γ) την αποστολή σχετικής γνωμάτευσης του Νομικού
Συμβούλου του Ταμείου για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε ένδικου ή εξώδικου
μέσου προκειμένου τόσο εκ μέρους του Ταμείου όσο και της Ομοσπονδίας μας να
εξεταστούν και εκδηλωθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να κλείσει η
κερκόπορτα χορήγησης συμπληρωματικών εφάπαξ κάτι για το οποίο δεν πρέπει να
συναινέσει επ’ ουδενί το Διοικητικό συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.A
Προς: Τον Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ
Κοιν.: 1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
2) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις