Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014


ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού -Ειδικών Φρουρών»
   1. Σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ.10 του  άρθρου 231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)  προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι  για τις μεταθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄  της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 100/2003 (Α΄94 ) και του π.δ. 211/2005(Α΄ 254 )   «  […]. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης δύναται να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. »
   2.  Κατόπιν των ανωτέρω και με την επισήμανση ότι ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε την 8-8-2014, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενυπόγραφη ενημέρωση του  προσωπικού,  με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσετε στο αρχείο των Υπηρεσιών σας, καθώς και για τις δικές σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, περαιτέρω ενέργειες.