Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Απαιτούμενος χρόνος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την επικουρική σύνταξη από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με την υπ’ αριθ. Φ21240/7490/286 Εγκύκλιο της Δ/νσης Πρόσθετης Ασφάλισης του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. επήλθαν σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τον απαιτούμενο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης καθώς :
1.   Ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος ανέρχεται για όσους αποχώρησαν το έτος 2011, στα 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, για όσους αποχώρησαν το 2012 στα 27 ½ έτη, για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν το 2013 στα 29 έτη και για όσους θα αποχωρήσουν το 2014 στα 30 ½  έτη.
2.  Ο χρόνος της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ταυτόχρονη λήψη της επικουρικής σύνταξης (μέρισμα), υπολογίζεται αθροιστικά από τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στον Τομέα και τον χρόνο που δύναται να αναγνωρίσει με εξαγορά (καταβάλλοντας εισφορές) και ειδικότερα: τη στρατιωτική θητεία, τη Σχολή, τον ελάχιστο χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ΑΕΙ, τη μάχιμη πενταετία καθώς και κάθε άλλη προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 20 Ν. 3232/2004 (καταβολή εισφοράς σε ποσοστό 6% επί των συντάξιμων αποδοχών).
3.  Η έναρξη καταβολής του μερίσματος σε περίπτωση εξαγοράς χρόνου για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους τέως μετόχους και οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την κύρια σύνταξη και κατόπιν υπέβαλλαν αίτηση που εκκρεμεί προς εξέταση ή θα υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης του χρόνου είναι η ημερομηνία έναρξης χορήγησης της κύριας σύνταξης, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό εντός τριών (3) μηνών από την έγγραφη ενημέρωσή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης εντός τριών (3) μηνών η χορήγηση γίνεται από την ημεροχρονολογία της εξόφλησης του ποσού.
4.  Για όσους δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, το μέρισμα που τους αναλογεί στον πραγματικό χρόνο ασφάλισης στον Τομέα θα καταβληθεί με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν το 2013 και μετά.
 
askapoasy