Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Δεύτερη αίτηση απο την Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου για τις οφειλούμενες ημερήσιες αναπαύσεις .


Δεύτερη αίτηση απο την Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου , προς τους Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, για τις οφειλούμενες ημερήσιες αναπαύσεις . Οι υπηρεσίες γνωστοποιήσαν στην Ένωση, ότι δεν τους δίνουν τα αιτούμενα υπηρεσιακά στοιχεία, λόγω προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π.
                        ΑΙΤΗΣΗ
Της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
                          ΠΡΟΣ
Τους Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.
Κοινοποιείται:
α) Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης
β) Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.
γ) Π.Ο.Α.Σ.Υ.
δ) Μέλη μας
 Ι.  Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 900/4/7/14-6-2013 αίτησή μας ζητούσαμε να μας χορηγήσετε, για δικαστική χρήση, τα παρακάτω έγγραφα: α) Αντίγραφα διάταξης υπηρεσιών Αστυνομικού Προσωπικού, Υπηρεσιών Σας για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2013.
β) Αντίγραφο εκτυπωτικού διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου υπηρεσίας που αφορούν τα Σύνολα Χρόνου Εργασίας προσωπικού σας και μελών μας, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2013.
γ) Αντίγραφο εκτυπωτικού διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου υπηρεσίας όπου αφορούν την Κατάσταση Νυκτερινών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 και
δ) Κατάσταση οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων του προσωπικού σας.
Επί της ως άνω αιτήσεώς μας λάβαμε το με αριθμ. πρωτ. 9009/20/81-α’ έγγραφο – απάντησή σας, με το οποίο μας γνωστοποιήσατε ότι δεν δύνασθε να μας θέσετε υπόψιν τα ως άνω αιτούμενα υπηρεσιακά στοιχεία, «καθώς δεν συντρέχουν προς τούτα οι αναγκαίες εκ της κείμενης νομοθεσίας προυποθέσεις, ήτοι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», καθώς και του Ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
ΙΙ. Κατόπιν αυτών επανυποβάλλουμε το αίτημά μας για χορήγηση των παραπάνω υπηρεσιακών εγγράφων, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα ενεργά μέλη μας, τα ονόματα των οποίων προκύπτουν από την συνημμένη στην παρούσα επίσημη κατάσταση των μελών μας.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ζητήσουμε να χορηγηθούν τα παραπάνω υπηρεσιακά έγγραφα σε έκαστο μέλος μας, προκειμένου εν συνεχεία να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση, δικαστικώς ή εξωδίκως, των δικαιωμάτων των μελών μας που απορρέουν από την εργασία τους (υπερωριακή
απασχόληση κλπ), καθώς σκοπός της Ένωσής μας, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 3 παρ. 1 άρθρο του Καταστατικού μας είναι: «Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστών συμφερόντων των μελών της».
Επειδή, περαιτέρω, η Ένωσή μας ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με βάση το Ν. 2265/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.3938/2011, δηλαδή πρόκειται για αναγνωρισμένη ένωση εργαζομένων και ως
εκ τούτου νομιμοποιείται να ασκεί υπέρ των μελών της δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο προκειμένου να διαφυλαχθούν τα εργασιακά συμφέροντα των μελών της (βλ. αρθ. 669 Κ.Πολ.Δ.).
Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη και βάσιμη και έχουμε έννομο συμφέρον να υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Επειδή συνημμένα σας υποβάλλουμε επίσημο αντίγραφο του καταστατικού μας και επίσημη κατάσταση των ενεργών μελών της Ενώσεώς μας.
                                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                                              ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.
Να χορηγήσετε σε έκαστο μέλος της Ενώσεώς μας, το όνομα του οποίου διαλαμβάνεται στη συνημμένη επίσημη κατάσταση ενεργών μελών της Eνώσεώς μας, τα εξής έγγραφα:
α) Αντίγραφα διάταξης υπηρεσιών Αστυνομικού Προσωπικού - μελών μας, Υπηρεσιών Σας για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο έτους 2013.
β) Αντίγραφο εκτυπωτικού διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου υπηρεσίας που αφορούν τα Σύνολα Χρόνου Εργασίας των μελών μας, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο έτους 2013.
γ) Αντίγραφο εκτυπωτικού διαχείρισης ηλεκτρονικού βιβλίου υπηρεσίας που αφορούν την Κατάσταση Νυκτερινών των μελών μας, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο έτους 2013.
δ) Κατάσταση οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων του προσωπικού σας – μελών μας, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούνιο έτους 2013.