Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΤΕΑΠΑΣΑ: Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΝ 30.4.2013


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ1. Οι μέτοχοι του Ταμείου μας, κατανέμονται κατά Τομέα ως εξής:
·      Τ.Π.Α.Σ.:        37.350 (μέσος όρος ετήσιας εισροής: 700 - ετήσιας εκροής 1.100).
·      Τ.Π.Υ.Α.Π.:    17.125 (μέσος όρος ετήσιας εισροής: 350 - ετήσιας  εκροής 300).
·      Τ.Π.Υ.Π.Σ.:      8.579 (μέσος όρος ετήσιας εισροής:   - ετήσιας εκροής 400).
·      Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.: 17.125 (μερισματούχοι 15.563).
·      Τ.Ε.Α.Ε.Χ.:     37.350 (μερισματούχοι 36.580).
·      Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.:    8.579 (μερισματούχοι 6.083) .
·      Κ.Υ.Υ.Α.Π.:    59.500 (άμεσα 27.600 και έμμεσα ασφαλισμένοι 31.900).
     2.       Κύριος σκοπός των ενταχθέντων Φορέων στο Ταμείο, σύμφωνα με τις Καταστατικές τους Διατάξεις, είναι η χορήγηση:
α. Εφάπαξ βοηθημάτων ή επιστροφής κρατήσεων (Τ.Π.Α.Σ.,  Τ.Π.Υ.Α.Π., Τ.Π.Υ.Π.Σ).
Β.  Μερισμάτων (επικουρικών συντάξεων Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π, Τ.Ε.Α.Ε.Χ, Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ).
γ. Προσωπικών  Δανείων (Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
δ. Λοιπών βοηθημάτων ΤΕΑΕΧ (Ειδικός Λογαριασμός).
ε. Παροχών Υγείας (ΚΥΥΑΠ).
 2.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30-04-2013:

ΚΥΥΑΠ
30/4/2013
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
25.096.160,74
Εθνική Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
1.262.840,15
Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)
1.888.280,84
Μετοχές
65.708,76
Σύνολο (1)
28.312.990,48
 
 
ΤΠΑΣ (πρώην ΤΑΑΣ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
15.407.166,92
Εθνική Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
6.293.310,51
Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)
13.383.030,39
Μετοχές
6.787.670,70
Αμοιβαία
2.529.170,08
Ομόλογα
824.752,20
Σύνολο (2)
45.225.100,79
 
 
ΤΕΑΕΧ (πρώην ΕΤΕΧ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
60.945.159,64
Εμπ. Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
7.126.221,61
Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)
24.040.292,43
Μετοχές
9.682.617,31
Ομόλογα
1.457.062,22
Σύνολο (3)
103.251.353,21
 
 
ΤΕΑΥΑΠ (πρώην ΤΑΥΑΠ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
52.128.562,78
Εθνική Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
4.606.925,06
Μετοχές
111.094,99
Σύνολο (4)
56.846.582,83
 
 
ΤΠΥΑΠ (πρώην ΕΤΥΑΠ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
6.559.346,33
Εθνική Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
5.610.259,12
Ακίνητα (αντικειμ. Αξία)
304.667,81
Μετοχές
109.116,73
Σύνολο (5)
12.583.389,99
 
 
ΤΕΑΥΠΣ (πρώην ΤΑΥΠΣ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
39.191.883,31
Εμπορική Τράπεζα (Ταμ. Διαχ/σης)
2.216.641,52
Σύνολο (6)
41.408.524,83
 
 
ΤΠΥΠΣ (πρώην ΕΤΥΠΣ)
 
Τράπεζα Ελλάδος (Διαθεσίμων)
14.018.565,58
Τράπεζα Ελλάδος (Ταμ. Διαχ/σης)
874.570,08
Σύνολο (7)
14.893.135,66
 
 
Σύνολο (1+2+3+4+5+6+7)
302.521.077,79
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ
30/4/2013
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΕΑΠΑΣΑ
Λογαριασμός Διαθέσιμων στην Τράπεζα Ελλάδος
213.346.845,30
Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης
27.990.768,05
Ακίνητα
39.616.271,47
Μετοχές
16.756.208,48
Ομόλογα
2.281.814,42
Αμοιβαία
2.529.170,08
ΣΥΝΟΛΟ
302.521.077,79
askapoasy