Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-143Α ο Ν.4161/2013 που αφορά το πρόγραμμα διευκόλυνσης για τους ενήμερους δανειολήπτες με τροποποιήσεις στον Ν3869/2010, χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται το θέμα που έχει ανακύψει με την αδυναμία των νοικοκυριών να αποπληρώσουν τα δάνεια τους καθώς:
-αφορά δάνεια που έχουν συναφθεί έως την  30/6/2010
-η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 180.000 € και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τα 250.000€ 
-το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150.000€ 
-το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (αφαιρούμενες οι κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρου , εισφορές αλληλεγύης) τα 25.000€ προσαυξανόμενο κατα 5.000€ για τους έχοντες άνω των 3 τέκνων
Η υποβολή των αιτήσεων τρέχει για 6 μήνες  από την δημοσίευση του ΦΕΚ και η αίτηση υποβάλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα το οποίο εντός 25 ημερών αποφαίνεται για την ένταξη στο πρόγραμμα.  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 48 μηνών κατά την οποία καταβάλλεται μηνίαια δόση ίση με το 30% του ετήσιου εισοδήματος η δε διαφορά με την προηγούμενη δόση κεφαλοποιείται και αποπληρώνεται μετά την λήξη των δόσεων. Για τις κατηγορίες των τριτέκνων -πολύτεκνων -ΑΜΕΑ το επιτόκιο καθορίζεται ίσο με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 0,75%.  
askapoasy