Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ποιοι μπορούν ν' αρνηθούν ν' αποσπαστούν στον Έβρο; Άρθρο του Γιώργου Δεληγιώργη

Συνάδελφοι, μετά από πολλά ερωτήματα που δεχτήκαμε για το ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε στον Έβρο, σας παραθέτω τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το ΠΔ.100/2003, άρθρο 19 παρ. 2 εδαφ. γ και παρ. 5, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και είναι αυτά που μνημονεύονται στην εν λόγω διαταγή του ΑΕΑ αναφέρεται
Α] στη μεν παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου για το ποιος είναι ο σκοπός της απόσπασης, το χρονικό διάστημα της που
είναι τρεις μήνες και ότι η παράταση της δίνεται μετά από την επιθυμία του αποσπασμένου και μόνο, ενώ
Β] στη δε παράγραφο 5 εδάφ. 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 100/2003, το οποίο και μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ, αναφέρεται ρητά ότι νέα απόσπαση Αστυνομικού δεν επιτρέπεται αν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο και δεν έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης!
2. Πολλοί συνάδελφοι συνεχώς πείθονται από τους διάφορους γραμματείς των Υπηρεσιών τους ή τους Διοικητές τους ότι η φράση του εν λόγω Π.Δ. εάν δεν έχει παρέλθει χρόνος εννοεί το ημερολογιακό έτος. Θα παρακαλέσω αυτούς τους «ειδήμονες» να μην ερμηνεύουν αυθαίρετα τα άρθρα του πιο σημαντικού, μετά το χρόνο εργασίας, Προεδρικού Διατάγματος!
Η συνήθης δικαιολογία που οι εν λόγω χρησιμοποιούν είναι η πρόσφατη τροποποίηση στο άρθρο 14 στου Ν.3907/2011 και η πρόσθεση της παράγραφο 4 της εξής διάταξης:
«4. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α” 94) προς αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στα σύνορα της χώρας ή για τη φύλαξη κέντρων πρώτης υποδοχής ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται αλλοδαποί δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ημέρες της απόσπασής τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά ανά ημερολογιακό έτος.»
Πλην όμως η διάταξη αυτή αφορά μόνο την δικαιολόγηση οδοιπορικών εξόδων για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών ανά ημερολογιακό έτος, μόνο ως εξυπηρέτηση για τους συναδέλφους που επιθυμούν να παραμείνουν και ως τώρα δεν μπορούσαν να πάρουν οδοιπορικά για το 2ο τρίμηνο. Η παρούσα διάταξη δεν αποτελεί καμία, μα απολύτως καμία διευκρίνιση για το Π.Δ. 100/2003, άρθρο 19, παρ.5!
Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι που έχετε συμπληρώσει τρεις μήνες με απόσπαση στον Έβρο, δεν μπορεί να σας αποσπάσει ξανά η Υπηρεσία εάν δεν έχει παρέλθει ένα ολόκληρο έτος από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασής σας εκεί και δεν επιθυμείτε!
Προς αντιμετώπιση των αμφιβολιών που μπορεί να προκύψουν, αλλά και ως διευκρίνιση για τις τυχόν προσφυγές που θα υποβληθούν για τη καταστρατήγηση του Π.Διατάγματος από την Υπηρεσία, σας παραθέτω τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το εν λόγω θέμα, η οποία είναι λίγο μακρήγορη, αλλά πολύ σημαντική: