Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Άμεση θέσπιση νόμου για «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Όπως ήδη γνωρίζουμε έληξε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου,«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» αποτελούμενο από 26 άρθρα ,με το οποίο επιχειρείται σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση ο εξορθολογισμός, η απλούστευση των προβλέψεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία των μετακινήσεων αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προκειμένου αυτό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου, ο περιορισμός των ευκαιριών για σπατάλη του δημοσίου χρήματος.
Η δημοσίευση του  σχεδίου νόμου, προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στους συναδέλφους ανά την χώρα, καθώς οι περισσότερες διατάξεις του  είναι δυσμενείς για τον Έλληνα Αστυνομικό και δεν λαμβάνουν υπ’οψιν την ιδιαιτερότητα και την φύση του λειτουργήματός μας,τις απρόβλεπτες και όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, την κούραση και καταπόνηση του προσωπικού από την συνεχόμενη εργασία, την κατάσταση του  οδικού δικτύου, την σύνδεση μεταξύ νησιωτικών περιοχών, και άλλους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής μας.
Πρέπει να επισημανθεί ότι στο άρθρο 15 που τιτλοφορείται «Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»,αναφέρεται πως «με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας & Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».
Δηλαδή σε περίπτωση μη έκδοσης Π.Δ. που θα αναφέρεται αποκλειστικά στους υπηρετούντες στα Σ.Α.-Ε.Δ.,θα εφαρμοστούν διατάξεις που κάθε άλλο παρά ευεργετικές είναι για τον Έλληνα Αστυνομικό.
Συνεπεία των άνω επιβάλλεται να συγκροτηθεί επιτροπή αποτελούμενη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυβερνώντες και εργαζομένους στην Ελληνική Αστυνομία, που θα αναλάβει την υποβολή προτάσεων για την θέσπιση ενός νέου  Νόμου για τις δαπάνες μετακίνησης αποκλειστικά για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, πλήρως προσαρμοσμένο στις παρούσες οικονομικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός μας με έναν και μόνο σκοπό:Tην επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του Σώματος χωρίς εκπτώσεις και  με γνώμονα και την στήριξη του Έλληνα Αστυνομικού. 
askapoasy