Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ – Τροποποίηση Δικαιολογητικών

1. Οι Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α χορηγούν δάνεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα (α), (β) και (γ) σχετικά. Κατόπιν της υπ΄αριθ. ΓΔΟΕΣ /1/1/42 από 31-03-2015 εγκριτικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:ΩΔ1Υ465ΦΘΕ-Ψ0Τ, δύνανται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από Δευτέρα 04/05/2015 να καταθέτουν δικαιολογητικά για χορήγηση δανείων, ο τύπος των οποίων παρατίθεται συνημμένα στα
παραρτήματα του παρόντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για μετόχους Τ.Π.ΑΣ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ για μετόχους Τ.Π.Υ.Α.Π. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ για μετόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.).
2. Επισημαίνεται ότι: α) Σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον προκύψει διαγραφή μετόχου για οποιονδήποτε λόγο από το μισθολόγιο της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν θα χορηγείται το αιτούμενο δάνειο.
β) Σε μετόχους των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. που μισθοδοτούνται από οποιονδήποτε άλλο φορέα, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από αίτημα τους το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα απευθύνεται στον φορέα εκκαθάρισης της μισθοδοσίας τους για ανταλλαγή σε μηνιαία βάση αρχείων πληροφορίας (στον τύπο και την μορφή που υποστηρίζει η εφαρμογή δανείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).Δάνειο θα χορηγείται στον μέτοχο μας, μόνο στην περίπτωση που ο ανωτέρω φορέας ανταποκριθεί θετικά.
3. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει τα ανωτέρω διαφορετικά παύει να ισχύει. 4. Παρακαλείστε όπως αναρτήσετε το παρόν στο εσωτερικό δίκτυο διανομής αλληλογραφίας της υπηρεσίας σας (POLICE ON LINE, PSNET) προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι μέτοχοί μας ανά την επικράτεια. 5. Το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ανάρτηση του στην επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. www.teapasa.gr.