Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει την μεταφορά θέσης φοίτησης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ των μόνιμων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων


Με το άρθρο 29 νόμου 4327/2015 που δημοσιεύτηκε την 14/5/2015 στο ΦΕΚ50 τεύχος πρώτο,επανήλθε η διάταξη που επιτρέπει τη δυνατότητα  σε φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι  είναι μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας να μεταφέρουν την θέση φοίτησής τους.Παραθέτουμε την σχετική παράγραφο: 

                                                   ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327
 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 

                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
                                                         ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
                                                               Άρθρο 29
 Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέ− σεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. διατάξεων, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτη− σής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτι− σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η διαδι− κασία μεταφοράς των θέσεων φοίτησης των ανωτέρω φοιτητών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.