Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

επικαιροποίηση των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, των Τομέων Πρόνοιας (ΤΠΑΣ- ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ ,

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 506/7/6β
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Αστυνομικό προσωπικό κάθε βαθμίδας)» (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), και η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας» (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), δευτεροβάθμιοι Συνδικαλιστικοί Φορείς Αστυνομικών, καλούμενοι στο εξής «ΦΟΡΕΙΣ» ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του έργου: «Αναλογιστική Υποστήριξη για την επικαιροποίηση των αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, των Τομέων Πρόνοιας
(ΤΠΑΣ- ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ , μηνός Μαΐου 2013, που είχαν εκπονηθεί για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ κατ' εφαρμογή του αρθ. 4 παρ. 2 του Ν.4142/2013 και έτυχαν αποδοχής με το υπ. αριθ. 25041/123 έγγραφο της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την εξέταση πιθανής μετατροπής σε ΝΠΙΔ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης)», σύμφωνα με το άρθρο 220 Ν. 4281/2014».
  1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  2. Η ημερομηνία παράδοσης του έργου, για το οποίο θα συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη.
  4. Η υποψήφια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
 α) Αναλογιστική εμπειρία σε έργα ίδρυσης ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και μετατροπής ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ (ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης).
β) Εμπειρία σε έργα αναλογιστικής υποστήριξης επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης.
γ) Επιστημονικό προσωπικό που κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (MSC) και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) σε συναφές αντικείμενο.
δ) Επιστημονικό προσωπικό που είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος ή άλλης αναγνωρισμένης διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών.
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάπτουν στις προσφορές τους τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα των παραπάνω χαρακτηριστικών τους.
  5. Τα στάδια του έργου είναι τα παρακάτω:
  α) Στάδιο 1: Αναλογιστική αποτίμηση υποχρεώσεων του Ταμείου
  - Οι «ΦΟΡΕΙΣ» περιγράφουν αναλυτικά στην εταιρεία τις σχεδιαζόμενες παροχές του υπό ίδρυση Ταμείου.
  - Ο ανάδοχος υποβάλει στους «ΦΟΡΕΙΣ» αναλογιστική μελέτη αποτίμησης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας για τον κάθε Τομέα η οποία κρίνεται αποκλειστικά από τη δυνατότητα του Ταμείου να υλοποιεί τις παροχές που υπόσχεται στα μέλη του. Εκπονεί σενάρια τόσο για την εφαρμογή της υπ. αριθ. 8000/20/89-α (ΦΕΚ-625/13-3-2014) Υπουργικής απόφασης του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ,όσο και για την εφαρμογή της υπ. αριθ. Φ.80000/1093/26 (ΦΕΚ-313/12-2-2014) Υπουργικής απόφασης, για την τεχνική βάση των εφάπαξ παροχών στην οποία ενσωματώνεται σύμφωνα και με τις διατάξεις του αρθ.220 του ν.4281/2014 ρήτρα αξιόμαχου Σώματος. Σε περίπτωση που η υπόδειξη της ρήτρας αξιόμαχου δεν καταστεί εφικτή έως την 20-11-2014 εξάγεται προσωρινό αναλογιστικό ισοζύγιο και υποχρεούται να επαναϋπολογίσει αυτό μετά την υπόδειξη αυτής.
  - Ο ανάδοχος αναπτύσσει σενάρια στην περίπτωση που προκριθεί η μετατροπή σε ΝΠΙΔ του ενός ή και των δύο (2) Τομέων και αναλαμβάνει την κατάθεση του προκριθέντος σεναρίου στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή προς έγκριση.
  - Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα της μελέτης κριθούν από τους «ΦΟΡΕΙΣ» μη υλοποιήσιμα, ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει τον επανασχεδιασμό των εισφορών- παροχών σε νέα μελέτη.
  Η Αναλογιστική Μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την ισχύουσα, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σχετική νομοθεσία.
  β) Στάδιο 2: Σχεδιασμός διαδικασίας υλοποίησης
  Ο ανάδοχος θα καταθέσει συμβουλευτικά την εμπειρία του στο σχεδιασμό του καταστατικού, στη νομική υποστήριξη του Ταμείου, καθώς και στη σχεδιαζόμενη επενδυτική πολιτική αυτού.
  Στο παρόν στάδιο η συμβολή του αναδόχου θα είναι μόνο επικουρική, με βάση την εμπειρία του σε αντίστοιχα έργα.
  γ) Στάδιο 3: Υποστήριξη αναλογιστικών διαδικασιών για την ίδρυση του Ταμείου απέναντι σε τρίτους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 Ν. 3029/2002
  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από τις εποπτικές αρχές και από οποιοδήποτε άλλο φορέα, για τις αναλογιστικές διαδικασίες του υπό ίδρυση Ταμείου.
  - Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει με φυσική παρουσία, όπου κριθεί απαραίτητο, τις αναλογιστικές διαδικασίες του υπό ίδρυση Ταμείου, απέναντι στις εποπτικές αρχές και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.
  6. Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στα Γραφεία της ΠΟΑΣΥ (Αθήνα- Λ. Μεσογείων αρ. 96) και απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης απορρίπτονται.
  7. Καταλυτική προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 17-10-2014 και ώρα 10:00. Για το εμπρόθεσμο λαμβάνεται υπόψη η ημέρα και ώρα παραλαβής της προσφοράς από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
  8. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται την Παρασκευή 17-10-2014 και ώρα 10:30 στα Γραφεία της ΠΟΑΣΥ σε ανοιχτή- δημόσια διαδικασία με δυνατότητα παρακολούθησης από τους νόμιμους εκπρόσωπους των υποψηφίων, που έχουν καταθέσει προσφορές.
  9. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 της παρούσας, όπως θα προσδιοριστεί από τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
  10. Για περαιτέρω διευκρινήσεις καθημερινά και ώρες 09:00-13:00 στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τηλ.: 2107770685 (ΠΟΑΣΥ) , 2107708782 (ΠΟΑΞΙΑ).
ypografes poasy-poaxia2