Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Υπουργειο εργασιας για ΤΕΑΠΑΣΑ


ΘΕΜΑ: « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ.1 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 220 του ν.4281/2014 (Α΄160) ».
   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 160/8.8.2014, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις », στο άρθρο 220 του οποίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ειδικότερα: 1.  Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι, από την 1.1.2015, οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.), εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 35-48 του ν.4052/2012 (Α΄41)   συστήθηκε από 1-7-2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), στο οποίο εντάχθηκαν ταμεία, τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Στόχος της εν λόγω ρύθμισης ήταν η ενοποίηση όλων των υφιστάμενων φορέων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών και η δημιουργία μιας στέρεης και ευρύτερης βάσης, προκειμένου αφενός να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων, μέσα από μία αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών και αφετέρου να διασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους. Το εν λόγω Ταμείο λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (Ν.D.C.) (Notional Defined Contribution) και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο του τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Επιπλέον, στο Ταμείο αυτό προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής εξισορρόπηση εισφορών παροχών και η ομαλή συνέχιση καταβολής των συντάξεων στους δικαιούχους τους, εφαρμόζεται  συντελεστής βιωσιμότητας, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων (άρθρο 42 ν.4052/2012). Επειδή οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που ασφαλίζουν μισθωτούς του δημόσιου τομέα και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) που ασφαλίζει τους υπαλλήλους του Ν.Α.Τ., του Οίκου Ναύτου κ.α., για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, δεν εντάχθηκαν τότε στο Ε.Τ.Ε.Α., κρίθηκε επιβεβλημένη η ένταξή τους σ’ αυτό ώστε να  διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν (σχετ. οι αρ.πρωτ.Φ.80020/οικ.4785/174/5.3.12, Φ.80020/οικ.36224/1182/7.1.14 (ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-9Ε4) και Φ.80020/οικ.36225/1183/7.1.14 (ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-ΟΨ5) εγκύκλιοι που αφορούν το Ε.Τ.ΕΑ.).  2. Με τις διατάξεις του δευτέρου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ.1 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στους Τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., Τ.Ε.Α.Ε.Χ. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.. 3. Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, δίνεται η δυνατότητα, στους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.), μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, αντί
της ένταξής τους στο Ε.Τ.Ε.Α., να μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002 (Α΄160). Ειδικότερα, στους παραπάνω Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και στο Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μετατροπής τους σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) (ν.π.ι.δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης με την ακόλουθη διαδικασία: α) Λήψη απόφασης-σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων (εφόσον οι οργανώσεις είναι πέραν της μίας), η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μαζί με αναλογιστική μελέτη και προσχέδιο καταστατικού. β) Η αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας και μετατροπής σε Επαγγελματικό Ταμείο διαβιβάζεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για σύμφωνη γνώμη. γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το καταστατικό από άποψη νομιμότητας (προέγκριση), προκειμένου να συνταχθεί το τελικό καταστατικό των Ταμείων υπό μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της  Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση για τη μετατροπή των προαναφερόμενων φορέων σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002.   Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που οι προαναφερόμενοι Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. μετατραπούν σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δεν θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα εδάφια της παρ.1 του εν λόγω άρθρου, δηλαδή η ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. και η εκπροσώπηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.. 4. Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. μετατραπούν σε ν.π.ι.δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων. Τέλος, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην προθεσμία της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ.1, καθόσον οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. δύνανται να μετατραπούν αυτοδίκαια σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, κατόπιν σχετικής απόφασης και σύμφωνης γνώμης των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέχρι 31-12-2014, σε διαφορετική περίπτωση από την 1η- -1-2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α..
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1 . 2 Γραφείο κ. Υπουργού . Γραφείο κ . Υφυπουργού 3 : . Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 4 . Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 5 . Γραφείο κας 6 Γεν. Δ/ντριας . Όλες τις Δ/νσει Οικ. Υπηρεσιών ς και τα Αυτοτελή Τμήματα της Γ . Γ 7 . . Κ Δ/νση . Α . Πρόσθετης Ασφάλισης Τμήμα Β΄ Ο Υ ΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ