Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Μπλoκάρει» όλες τις επιστροφές φόρου εισοδήματος

«Μπλoκάρει» τις επιστροφές φόρου εισοδήματος, ανεξαρτήτως ποσού, το υπουργείο Οικονομικών. Οι επιστροφές φόρου θα περνούν από ηλεκτρονικό «κόσκινο» και θα δίνονται στους φορολογούμενους ύστερα από διασταύρωση των στοιχείων της δήλωσης.Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη για τους δικαιούχους που είναι φορολογικά ενήμεροι η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι η ΓΓΠΣ εκδίδει εκκαθαριστικά με ενημέρωση ότι η επιστροφή θα διενεργηθεί από τη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η προσκόμιση στη ΔΟΥ των σχετικών με τη δήλωση δικαιολογητικών.Για δηλώσεις που μετά τη διασταύρωση των δηλωθέντων ποσών με τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία στη ΓΓΠΣ απαιτείται έλεγχος των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αυτές δεν θα εκκαθαρίζονται άμεσα.Η ΓΓΠΣ θα ενημερώνει τους υπόχρεους ότι προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσής τους πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης με τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος εντός 15 εργάσιμων ημερών.Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη ΔΟΥ και εφόσον αυτά είναι ορθά, η ΔΟΥ θα ενημερώνει άμεσα τη ΓΓΠΣ, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης. Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και οι φορολογούμενοι είναι φορολογικά ενήμεροι, θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στους δικαιούχους μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.